Regulamin korzystania ze świetlicy wiejskiej w Lubiatowie


Regulamin korzystania
ze świetlicy wioskowej
w Lubiatowie:


1. Świetlica ma na celu integrację środowiska lokalnego, wspierania aktywności mieszkańców w działaniach na rzecz wsi, a w szczególności obejmuję (nieodpłatnie):

- organizację imprez kulturowych oraz sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców gminy (festyny, turnieje, zabawy taneczne oraz święta okolicznościowe)
- organizację zabaw dla dzieci i młodzieży
- organizację spotkań: Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych itp.
- organizację spotkań rady sołeckiej, sołtysa oraz radnych z mieszkańcami wioski (zebrania)
- organizację bezpłatnych spotkań kulturowo-oświatowych oraz szkoleń dla mieszkańców
- promocję gminy Dolsk

2. Świetlicę można wypożyczyć na organizację (odpłatnie):

- spotkań wyborczych
- płatnych kursów lub szkoleń
- pokazów handlowych
- organizację imprez rodzinnych

3. Świetlica jest obiektem publicznym, a więc korzystający z niej zobowiązani są do stosowania się do wymogów:

- zachowania porządku oraz czystości na sali
- poszanowania mienia publicznego
- kulturalnego zachowania się
- przestrzegania regulaminu świetlicy
- przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dróg przeciwpożarowych
- zakaz spożywania napojów alkoholowych (nie dotyczy imprez zamkniętych)
- zakaz palenia papierosów zgodnych z uchwałą prezydenta RP z dnia: 15.10.2010 roku
- każda osoba zmywa po sobie naczynia
- prosi się o odkładanie na miejsce rzeczy które służyły do zabawy np. gier, paletek, kii bilardowych
- korzystanie ze znajdujących się na sali opałów tylko za zgodą sołtysa

4. Każdy może korzystać ze sprzętu i wypożyczenia świetlicy, jednak w przypadku szkód kosztami naprawy lub wymiany obciąża się rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich, a osoby pełnoletnie same ponoszą finansową stratę.

5. Za osoby, które nie ukończyły 18 roku życia a są na świetlicy odpowiedzialność ponoszą rodzice.

6. Działalnością świetlicy kieruje opiekun sali powołany przez radę sołecką wsi Lubiatowo w listopadzie 2015 roku. Do jego obowiązków należy:

- prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży
- dbanie o bezpieczeństwo uczestników podczas zajęć i zabaw w świetlicy
- dbanie o czystość i porządek w świetlicy oraz na terenie bezpośrednio przylegającym
- dbanie o urządzenia, wyposażenie i sprzęt znajdujący się w świetlicy i na terenie bezpośrednio przylegającym
- otwieranie i zamykanie świetlicy w godzinach i dniach ustalonych z Urzędem Miasta i Gminy Dolsk stosownie do potrzeb lokalnego środowiska
- prowadzenie rejestru odpłatnego i nieodpłatnego wynajmowania świetlicy zawierającego dane podmiotu najmującego świetlicę, cel korzystania ze świetlicy oraz czas wynajęcia pomieszczeń
- udostępnianie świetlicy zgodnie z zapotrzebowaniem, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu
- zgłaszanie sołtysowi wsi usterek, a także szkód wyrządzonych przez korzystających ze świetlicy

7. Wypożyczenie świetlicy:

- zgłaszanie sołtysowi lub świetlicowemu terminu rezerwacji Sali
- wypełnianie wniosku o wynajem sali (imię, nazwisko, rodzaj imprezy, datę, planowany czas korzystania ze świetlicy)
- wypełnienie wniosku o wypożyczenie w cenie Sali sprzętu, urządzeń oraz wypożyczenia Sali
- osoby, które wypożyczają świetlicę sprawdzają stan pomieszczeń świetlicy (musi być on taki sam jak przy zdawaniu). Następnie w dniu zdania świetlicy spisują protokół zdawczo-odbiorczy
- za wyrządzenie szkód podczas wypożyczania świetlicy informowany jest sołtys wsi, który ustala karę która w ciągu 7 dni musi być wykonana.
- cennik usług według zarządzenia Burmistrza Miasta:


Czas trwania najmu Cena najmu dla mieszkańca sołectwa Cena najmu dla osób i podmiotów spoza wioski
od 7 h do 24 h
200,00 zł 300,00 zł
od 1 h do 3 h za każdą rozpoczętą godzinę 16,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę 40,00 zł
od 4 h do 6 h za każdą rozpoczętą godzinę 12,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę 20,00 zł

Ważne numery:
Sołtys Edward Wróblewski tel. 609905817 Radny Krystian Mejza tel. 721170211 E-mail: info-lubiatowo@wp.pl Plac Wyzwolenia 4 63-140 Dolsk tel. 61 28 25 001 e-mail: umig@dolsk.pl www.dolsk.pl Plac Wyzwolenia 4 63-140 Dolsk tel. 61 28 25 212 e-mail: biblioteka@dolsk.pl www.biblioteka.dolsk.pl ul. Kościańska 8a 63-140 Dolsk tel. 61 28 25 977 lub 602 325 313 e-mail: osir@dolsk.pl www.osir.dolsk.pl Plac Wyzwolenia 3 63-140 Dolsk tel. 61 28 25 426 e-mail: ops@dolsk.pl www.ops.dolsk.pl ul. Śremskie Przedmieście 35 63-140 Dolsk tel. 61 28 25 213 e-mail: przedszkole-stokrotki@dolsk.pl www.stokrotki.dolsk.pl ul. Kościańska 4/5 63-140 Dolsk tel. 61 28 25 122 lub 61 28 25 665 e-mail: jkusy@poczta.onet.pl www.spdolsk.neostrada.pl Masłowo 8 63-140 Dolsk tel. 61 28 25 828 e-mail: sp.mika@interia.pl www.spmaslowo.pl ul. Krupczyn 9 63-140 Dolsk tel. 61 28 25 700 lub 61 28 25 129 tel. alarmowy: 602835587 lub 602897859 e-mail: zgk@dolsk.pl www.zgk.dolsk.pl ul. Kościelna 1 63-140 Dolsk tel. 61 28 25 513 e-mail: parafia@dolsk.info.pl www.parafia.dolsk.info.pl ul. Plac Wyzwolenia 4 63-140 Dolsk tel. 61 28 25 426 e-mail: dolsk@dolsk.org.pl www.dolsk.org.pl ul.Mickiewicza 17 63-100 Śrem tel. 61 28 37 001 lub 61 28 29 321 e-mail: starostwo@powiat-srem.pl ul. Mickiewicza 15 63-100 Śrem tel. 61 28 15 211 tel. alarmowy 997 e-mail: dyzurny.srem@po.policja.gov.pl www.srem.policja.gov.pl
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=